O projekcie

Strona rzadkierosliny.mnkd.pl powstała w ramach projektu Rzadkie i zagrożone rośliny województwa lubelskiego – zgromadzenie i opracowanie  informacji oraz edukacja.” realizowanego w 2020 r.

Obszar Lubelszczyzny jest bardzo zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu, gleb i klimatu, a tym samym pod względem typów siedlisk przyrodniczych. Ponadto zachowały się tu tereny o stosunkowo dużym stopniu naturalności. Lubelskie jest więc obszarem o znacznej różnorodności biologicznej, z licznymi rzadkimi i ginącymi elementami flory. Regionalna czerwona lista liczy 456 gatunków roślin naczyniowych. Znaczna część gatunków rzadkich i zagrożonych nie jest objęta ochroną prawną i narażona jest na utratę stanowisk w wyniku antropopresji. Niektóre gatunki znane są tylko z pojedynczych stanowisk. Zniszczenie jednego stanowiska może doprowadzić do zmniejszenia różnorodności biologicznej w wyniku utraty ostatniego miejsca występowania gatunku.

Odział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym wspólnie z Ogrodem Botanicznym UMCS podjął się zadania stworzenia bazy danych zawierającej zdjęcia, rysunki i opisy roślin będących przedmiotem projektu. Przedsięwzięcie ma na celu weryfikację danych historycznych i zebranie aktualnych informacji o gatunkach rzadkich i zagrożonych występujących na Lubelszczyźnie.

W oparciu o zgromadzone dane, przygotowano stronę www.rzadkierosliny.mnkd.pl zawierającą opisy poszczególnych gatunków, ich siedlisk i zagrożeń. Każdej z opisywanych roślin przypisana została kategoria zagrożenia zgodnie z kryteriami IUCN. Przy opisach zamieszczone są fotografie oraz rysunki.

W ramach projektu udało nam się zgromadzić i opracować materiał dotyczący 80 gatunków rzadkich i zagrożonych. W kolejnych latach chcielibyśmy kontynuować prace i poszerzać naszą bazę o kolejne gatunki.


Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.