kosaciec bezlistny

Nazwa polska: kosaciec bezlistny 

Nazwa łacińska: Iris aphylla L.

Rodzina: Kosaćcowate – Iridaceae

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: EN

Kategoria zagrożenia w Polsce: VU

Kategoria zagrożenia w Europie: NT

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Bylina (hemikryptofit) o grubych, czołgających się kłączach. Łodyga bezlistna, 20-40 cm wysoka, spłaszczona, rozgałęziona poniżej połowy wysokości. Liście 8-20 mm szerokie, szablaste mniej więcej wysokości kwiatostanu. Podsadki rozdęte, zielone lub fioletowo nabiegłe. Kwiaty prawie siedzące, fioletowe, u nasady żółto lub czerwono żyłkowane o białej lub jasnofioletowej bródce. Owoc: trójgraniaste torebki, 3,5-8 cm długie.  Kwitnie w maju i czerwcu.

Siedlisko

Kosaciec bezlistny rośnie w suchych murawach zarówno na podłożu lessowym, jak i na wapieniu, często w miejscach skalistych. Jest gatunkiem charakterystycznym związku Cirsio-Brachypodion pinnati i zespołu Inuletum ensifoliae.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Kosaciec bezlistny występuje w środkowo-wschodniej Europie od Niemiec i południowo-zachodnich Alp, przez Bałkany po środkową Ukrainę i Rosję oraz w Azji w górach Kaukaz i w Azji Mniejszej. Reprezentuje pontyjsko-pannoński element geograficzny (Zając, Zając 2009).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce występuje na pojedynczych stanowiskach na Nizinie Śląskiej i Przedgórzu Sudeckim, na wyżynach Małopolskiej, Lubelskiej i Wołyńskiej oraz na Polesiu Wołyńskim. Jedno stanowisko leży na Nizinie  Północnopodlaskiej (Kaźmierczakowa, Kucharczyk 2014).

Na Lubelszczyźnie podawany m.in. z Opoki Dużej, Kazimierza Dolnego, Kamiennej Góry k. Gościeradowa, Ciechanek k. Łęcznej, Sobianowic k. Lublina, Łopiennika, Popkowic k. Kraśnika, Świdnik k. Grabowca, Broczówki k. Skierbieszowa, Tarnogóry k. Izbicy i Czumowa (Zając, Zając 2001). Obecnie występuje na 11 stanowiskach: w Sobianowicach k. Lublina,  Szczecynie k. Gościeradowa, Zawadówce k. Chełma, Wychodach k. Zamościa Kucharzyk, Fiedor 2009 – inf. ustna) Tarnogórze k. Izbicy i Czumowie nad Bugiem. Odtworzono populacje w Opoce Dużej i  w Ciechankach k. Łęcznej. Ponadto stworzono 3 stanowiska zastępcze: na Albrechtówce w Kazimierzu Dolnym, w Męćmierzu i w Dobrem.

 

Liczebność populacji

Liczebności populacji na Lubelszczyźnie szacowano w tysiącach pędów  (Kaźmierczakowa, Kucharczyk 2014). Obecnie nadal najliczniejsza jest populacja na zboczach doliny Wieprza w Tarnogórze, można ją szacować na kilkaset pędów (Dąbrowska, Cwener 2019 – inf. ustna). Na pozostałych stanowiskach naturalnych: w Czumowie nad Bugiem, Szczecynie k. Gościeradowa, Zawadówce k. Chełma, Sobianowicach k. Lublina i w Wychodach k. Zamościa 2014-2017 obserwowano po kilkanaście, kilkadziesiąt pędów (Cwener 2015, Chmielewski 2018- inf. ustna). W Ciechankach k. Łęcznej, po których liczebność populacji na tym stanowisku wzrosła do kilkudziesięciu pędów (Dąbrowska, Cwener 2019- inf. ustna). Po kilkanaście pędów utrzymuje się na stanowiskach zastępczych.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Głównym zagrożeniem dla kosaćca bezlistnego jest sukcesja naturalna. Brak użytkowania muraw kserotermicznych powoduje nadmierny wzrost gatunków trawiastych, gromadzenie się martwej materii organicznej, użyźnianie siedlisk i wkraczanie bardziej mezofilnych, a nawet nitrofilych gatunków. Z czasem także zarastanie przez krzewy. Rozwój gatunków ekspansywnych i zacienienie przyczynia się do osłabienia i ustępowania kosaćca bezlistnego. Niekiedy kosaćce są wykopywane i przesadzane do przydomowych ogródków. W celu utrzymania populacji kosaćca bezlistnego konieczne jest przywrócenie użytkowania lub prowadzenie zabiegów ochrony czynnej, które hamowałyby procesy zarastania muraw.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

Źródła informacji

Informacja ustna od:

Anna Cwener, Agnieszka Dąbrowska, Piotr Chmielewski, Jan Kucharzyk, Marek Fiedor

Dane publikowane:

Kaźmierczakowa R., Kucharczyk M. 2014. Iris aphylla L. kosaciec bezlistny. w: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, IOP PAN Kraków, s. 605-608.

Zając A., Zając. M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of vascular plants in Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski – The geographical elements of native flora of Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ.